Bokanmälan: Behovet av en ny förståelse

BOKANMÄLAN

Behovet av en ny förståelse
Göran Bäckstrand, Kåre Olsson och Emin Tengström
Bokförlaget Blenda 2010.

Av Billy Larsson

Sorgligt nog kom klimatpolitiken i skymundan i det senaste valet, och bägge blockens åtgärdsförslag var enligt Rikard Warlenius analys i Klimatmålen inför verkligheten (Cogito 2010) otillräckliga. Glädjande är däremot att så mycket litteratur i ämnet börjar finnas på svenska, både i översättning och skrivet av personer förankrade i den svenska debatten. En nyutkommen, fin liten bok heter Behovet av en ny förståelse, och temat är ansvaret för miljön, klimatet och det globala utrymmet. Författare är Göran Bäckstrand, Kåre Olsson och Emin Tengström, där den sistnämnde, som är professor emeritus i humanekologi, nog är mest känd. Författarna företräder också ett nytt nätverk som kallar sig Framtidsrealisterna.

Boken rymmer en intressant spänning mellan form och innehåll. Den är skriven med en lågmäld ton och för en nyanserad diskussion, det märks att författarna velat minska risken för anklagelser om att komma med överdrifter. Samtidigt är budskapet radikalt; för att klara miljöutmaningarna är det otillräckligt med bara ny teknik. Vad som behövs är snarare förändring på fyra områden: ny teknik, ny politik, ny livsstil och en ny etik. Och författarna konkluderar att inte något parti i Sverige idag har ett program som tar tillräcklig hänsyn till den förändring som krävs på dessa fyra områden.

Klimatpolitiken sätts in i det större sammanhanget att minska mänsklighetens totala resursförbrukning, och värdet av ny teknik för att bidra till detta är ingen nyhet. Men författarna framhåller att enbart ny teknik är otillräckligt för att hantera miljöutmaningarna. När det gäller de förändringar av livsstil som krävs konstaterar man att en sådan förändring behöver vara mer djupgående än att vi blir ”klimatsmarta”. På området världens vattenförsörjning kan teknisk utveckling förmodligen bara ha marginell betydelse. Livsstilsförändring bland människor i vattenrika områden kan ha viss påverkan genom att fungera mönsterbildande, men att vi duschar kortare tid är ingen direkt hjälp för den afrikanska bonden. Vad som är effektivast är istället politisk styrning, lokal organisering och investeringskapital.

Mer generellt handlar den förändrade politiken som förespråkas i boken inte bara om att staten behöver få ett större inflytande gentemot marknaden, det behövs också nya institutioner, framför allt på övernationell nivå. Här diskuteras bland annat tanken att skapa ett världsparlament. Men även det civila samhället behöver stärkas, exempelvis genom lokala nätverk för att byta varor och tjänster. Politiken måste kunna hantera det motstånd som kommer att uppstå mot så pass djupgående förändringar av samhället som kommer att behövas, eftersom det också rör sig om en psykologisk omställning. Författarna drar slutsasten att politikens målsättning inte kan vara ständig ekonomisk tillväxt. En anledning till detta är att krav på materiella förbättringar ofta beror på relativ fattigdom (att se sig som fattig i relation till andra), och den avskaffas inte genom att samhället blir generellt rikare.

Under arbetet med boken kom Bäckstrand, Olsson och Tengström fram till att en förändring nog också krävs på ett femte område: behovet av en ny verklighetsuppfattning, en ny ”existensförståelse”. Och vid närmare eftertanke menar de att detta område nog är överordnat de andra: en förändring här behövs för att öka förändringsbenägenheten på de andra områdena.

Vad man syftar på är att det behövs nya berättelser om samhället. Berättelser som kan fungera som ”motberättelser” till de som finns nu, till exempel det nuvarande samhällets berättelse om att framtiden kommer att bli allt ljusare och leda till ett ständigt ökat ekonomiskt välstånd. En alternativ motberättelse behövs som sätter in det mänskliga livet på planeten jorden i ett större sammanhang där jorden är mänsklighetens gemensamma hem som vi behöver vårda tillsammans och där ett gott liv kan finnas med en rimlig nivå av materiell standard.

Det är mot bakgrund av en sådan berättelse om det mänskliga livet på jorden som en vardaglig debatt om en förnyad etik sedan kan föras. En etik som rymmer frågor om förhållningssätt till andra arter och om en mer påtaglig solidaritet med världens befolkning än vad som gäller nu. Samtidigt är man noga med att inte konstruera en alltför idyllisk utopi, i ett annat samhälle kommer det också att finnas spänningar mellan samhälle och individ, och såväl samarbete som konkurrens mellan medborgarna. Ytterst är det medborgarnas – och i synnerhet den globala medelklassens – moraliska förhållningssätt till sina medmänniskor som kommer att avgöra framtiden, framhåller författarna. Inställningen till att kunna åstadkomma dessa fem förändringar kan betecknas ”behärskad optimism”.

På framtidsrealisternas hemsida har man också ett förslag till utformning av samtalsgrupper kring klimathotet. I ödmjuk anda är det dock annan litteratur än den egna boken som rekommenderas, men boken har ett sådant tilltal att en bred spridning är möjlig. Om man på bred basis (på arbetsplatser, i bostadsrättsföreningar med mera) kunde åstadkomma sådana samtalsgrupper skulle en form av mobilisering av organisationssverige kunna åstadkommas. Men tyvärr behöver nog läget först bli lite värre än det är nu, för att något sådant ska vara möjligt. Men om boken lästes systematiskt inom den gröna rörelsen tror jag att den skulle kunna bidra till en radikalisering av partipolitiken.

Framtidsrealisterna har ett lika välfunnet som utmanande namn. Alternativet till det som boken förespråkar - att miljöproblemen löses genom satsningar på teknik, men utan att en ny politik, en ny livsstil, eller en ny etik skulle behövas – verkar inte vara ett särskilt realistiskt framtidsscenario. En sådan inställning framstår mer som blåögd optimism än som framtidsrealism. Det som behövs nu är  en djupgående förändring på de fem områden som boken tar upp.

Redaktör bokanmälningar: angela.aylward ( at ) cogito.nu

great

twitter followers The best article I came across a number of years, write something about it on this page. buy twitter retweets

Where to Buy Crazy bulk

Crazy Bulk can be considered as an ideal supplement for gaining weight without .Different Types Of Legal Steroids Crazy Bulk Stores: http://www.buycrazybulks.com/
if you want to make body to click here ----> http://www.buycrazybulks.com/ crazy bulk review

Keep up the great work! This

Keep up the great work! This is a really insightful article, please continue writing... I'm addicted now postcards

After read a couple of the

After read a couple of the articles on your website these few days, and I truly like your style of blogging. make a clubflyer

Hesami Legal Services founded

Hesami Legal Services founded by Mr. Alireza Hesami who is a licensed Paralegal. He is currently studying law at the University of London International program to have a better understanding of his current legal expertise. paralegal services

On that website page, you'll

On that website page, you'll see your description, why not read through this. Bonding Code

lue Paisley Fine Rugs is

lue Paisley Fine Rugs is Toronto’s newest premier provider of luxurious high quality rugs offering the widest selection in size, colour and services. We believe that every fine rug tells a story and manifests a tradition; it is an investment for generationsindian railway time table

great

Your blogs further more each else volume is so entertaining further serviceable It appoints me befall retreat encore. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates. Obsession Phrases Review

great

Very good topic, similar texts are I do not know if they are as good as your work out. sistemas de vigilancia

At Spa Samira Laser Clinic,

At Spa Samira Laser Clinic, our number one priority is customer satisfaction. Highly experienced staff, certified aestheticians, and competitive prices are among reasons why our clients choose us. With services ranging from facial peels and waxes, to laser treatments and permanent hair reduction, we strive to exceed your expectations by offering exceptional customer service, employing state-of-the-art technology and using top-of-the-line products. Contact us to schedule an appointment, and one of our aestheticians will be happy to talk to you. anti aging clinic

great

Thanks for writing such a good article, I stumbled onto your blog and read a few post. I like your style of writing... Day Trader Salary

These you will then see the

These you will then see the most important thing, the application provides you a website a powerful important internet page: Miami Locksmith

You have a really ennobling

You have a really ennobling manner of exploring and sharing your thoughts. it's terribly uncommon these days, legion sites and blogs having copy affixed or rewritten information. Seattle Web Design Company Services Designer

Thanks sharing. Definitely a

Thanks sharing. Definitely a great piece of work Thanks for your work. Lettings Leeds

Incredible review, I'm

Incredible review, I'm certain you're getting an extraordinary reaction. Funeral & Ctremation Greeley

I enjoyed over read your blog

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information, I got good ideas from this amazing blog. chat rooms for websites

Nice information, valuable

Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here.
best hotels valenia

Extraordinary post, you have

Extraordinary post, you have pointed out some brilliant focuses, I also trust this is an exceptionally radiant site. top long island pr firms

Incredible post, you have

Incredible post, you have pointed out some fabulous focuses , I similarly think this s an exceptionally magnificent site. escorts lebanon

Pleasant to be going to your

Pleasant to be going to your online journal yet again, it has been months for me. Well this article ive been sat tight for thusly long. i need this article to complete my task inside of the staff, and it has same subject together with your article. Much appreciated, pleasant offer. free press release

for writing such a good

for writing such a good article, I stumbled onto your blog and read a few post. I like your style of writing.
Exotic Dancers

Much obliged to you for such

Much obliged to you for such an elegantly composed article. It's loaded with adroit data and captivating depictions. Your perspective is the best among numerous. Sexy Strippers

A debt of gratitude is in

A debt of gratitude is in order for imparting pleasant data to us. i like your post and all you impart to us is uptodate and very useful, i might want to bookmark the page so i can come here again to peruse you, as you have made a superb showing. escort beirut girls

I am upbeat to locate your

I am upbeat to locate your recognized method for composing the post. Presently you make it simple for me to comprehend and execute the idea. Much obliged to you for the post. Colorado Springs Strippers

Your site is truly cool and

Your site is truly cool and this is an awesome motivating article. Much obliged to you to such an extent. Dirty Questions

I respect what you have done

I respect what you have done here. I like the part where you say you are doing this to give back however I would expect by every one of the remarks this is working for you also. Sexy Strippers

Pleasant to be going to your

Pleasant to be going to your site once more, it has been months for me. Well this article i've been sat tight for so long. I require this article to finish my task in the school, and it has same subject with your article. Much obliged, awesome offer. Dirty Sexual Questions to Ask a Guy

A debt of gratitude is in

A debt of gratitude is in order for giving late reports with respect to the worry, I anticipate read more. Summit air purifier

Whether you are transitioning

Whether you are transitioning residency between Canada and the U.S. or you have already made the move, it is important to understand the benefits of a cross-border financial plan. Learn how Cardinal Point can help when holding investment assets or financial interests in the U.S. or Canada. canada us tax planning

I read that Post and got it

I read that Post and got it fine and enlightening. Funeral & Creation Services loveland

A debt of gratitude is in

A debt of gratitude is in order for your data, it was truly exceptionally helpfull.. Denver Exotic Dancers

This one is great. keep doing

This one is great. keep doing awesome!.. Funeral & Ctremation Greeley

This is exceptionally

This is exceptionally instructive substance and composed well for a change. It's pleasant to see that a few individuals still see how to compose a quality post! Sexy Exotic Dancer

followed your site and knew

followed your site and knew new things about Oracle and rectify my doubts.
Dancers

I read that Post and got it

I read that Post and got it fine and enlightening. escort in beirut

Great post i must say and

Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject. However, is still among the leading topics of our time. I appreciate your post and look forward to more can ho city gate

Men det finns skillnader

Men det finns skillnader mellan partierna när det gäller de ekologiska frågorna och frågor om solidaritet.top weight loss supplements

top weight loss

top weight loss supplementsfast weight loss pills

Our full-service center is

Our full-service center is dedicated to helping you maintain your investment and is ready to take care of all your rug needs. We specialize in all aspects of fine rugs; from appraisals and customization to restoration and quality rug hand washing. At Blue Paisley Fine Rugswe offer various in-home services including home consultations and approvals which allow you to experience the rug of your choice inside your home to ensure it is a perfect fit with your existing décor. Similarly, we work with interior designers and production companies; we even offer a specialty rug rental service catering to production and commercial sets. Toronto Rug Cleaning

I have subscribed to your RSS

I have subscribed to your RSS which may do the trick? Have a great day! subway surfer

This is a great inspiring

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. vape deals

Incredible site you have

Incredible site you have here, so much cool data!.. Denver Exotic Dancers

Blue Paisley Fine Rugs is

Blue Paisley Fine Rugs is Toronto’s newest premier provider of luxurious high quality rugs offering the widest selection in size, colour and services. We believe that every fine rug tells a story and manifests a tradition; it is an investment for generations to come and selecting one should be a tailored fulfilling experience. Our family works closely with our clients and suppliers to ensure that every selection leads to satisfaction for decades. Blue Paisley Fine Rugs

A debt of gratitude is in

A debt of gratitude is in order for your understanding for your fabulous posting. I"m happy I have set aside an ideal opportunity to see this. Seo Denver

i humanekologi, nog är mest

i humanekologi, nog är mest känd. Författarna företräder också ett nytt nätverk som kallar sig Framtidsrealisterna.
how to get rid of cellulite

How To Stop Snoring…

How To Stop Snoring… [...]whenever that niche can be exciting to you, you can love this particular internet site[...]… Best deals of sleep monitors

Pleasant post mate, keep up

Pleasant post mate, keep up the colossal work, simply imparted this to my friendz lifestyle pr

Wow what a Great Information

Wow what a Great Information about World Day its extremely pleasant instructive post. a debt of gratitude is in order for the post. Funeral & Creation Services loveland

much obliged to you for your

much obliged to you for your fascinating infomation. Denver Exotic Dancers

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |