Miljö och välfärd

Klimatkrisen skär rakt genom vårt nuvarande sätt att organisera samhället, och allt fler tycks inse att problemen är strukturella snarare än tekniska. För att bemöta problemen och utmaningarna krävs kritisk analys av samhällets organisering och normssystem, så att kopplingarna mellan miljöproblem och samhälleliga värden och ideal framträder tydligt. Välfärdssystemen som vi idag känner dem är uppbyggda kring tillgången på billig olja och ständig ekonomisk tillväxt. För att utsläppen av växthusgaser och det ohållbara uttaget av naturresurser ska brytas måste denna ekonomiska och sociala modell förändras i grunden.

Fortfarande lever en mycket stor del av världens befolkning i djup fattigdom. Den rika världens höga konsumtionsnivåer är inte hållbara i ett globalt perspektiv – i en ändlig värld är varje människas miljöutrymme med nödvändighet begränsat. Ofta tas det för givet att sambandet mellan ökad materiell konsumtion och upplevd livskvalitet är linjärt, men detta har kommit att ifrågasättas av allt fler.

Hur kan en snabb övergång från den fossilbaserade ekonomin till ett ekologiskt och socialt hållbart system möjliggöras? Cogito arbetar för att frågorna om hur samhället kan anpassas till ekosystemens bärkraft, och hur en jämlik välfärd kan byggas i ett sådant system, ska vara politikens huvudfokus.

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |